MEĐUNARODNA ŠPEDICIJA I KONSALTING USLUGI

JMB Шпедиција

Е основано на 24.06.1991. година како Друштво со ограничена одговорност. Друштво ЈМБ д.о.о. Скопје се занимава со меѓународен транспорт и меѓународна шпедиција

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

 

 

INTERNATIONAL SPEDITION AND TRANSPORT-SKOPJE MACEDONIA